Szavazókör kialakítása

H a t á r o z a t

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Herencsény község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét az alábbiak szerint állapítom meg:

–         001. szavazókör:  Művelődési Ház, Kossuth út 13.

A teljes település a 001. körzethez van besorolva. A 001. szavazókör területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.

A választópolgárok szavazóköri száma: 529 fő.

Elrendelem a határozat  Herencsény Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www. herencsény.hu), valamint a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal  Herencsényi Irodája ( 2677 Herencsény, Kossuth út 76.) hirdetőtábláján  tizenöt napra történő közzétételét.  Ezen határozat ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Cserhátsurány Község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (2676 Cserhátsurány,Petőfi út 3.). A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezést a Nógrád Megyei Területi Választási Iroda vezetője (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) bírálja el, három napon belül.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

Indoklás

A Ve. 351. § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31.-ig kell kialakítani. A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát is.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) – (3) bekezdés vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Herencsény ,2013.július 24.

 

                                                                                   Fazekas  János

jegyző